redis 캐쉬

불당   
   조회 12099   추천 0    

db_cache의 후속판 redis_cache 입니다.
사용법은 db_cache 함수와 같습니다.
 
function redis_cache($c_name, $seconds=300, $c_code) {
    global $g4;
 
    $redis = new Redis();
    $redis->connect($g4["rhost"], $g4["rport"]);
    $redis->select(0);
    if ($redis->ttl($c_name) > 0)
        return $redis->get($c_name);
    else {
        // $c_code () 안에 내용만 살림
        $pattern = "/[()]/";
        $tmp_c_code = preg_split($pattern, $c_code);
       
        // 수행할 함수의 이름
        $func_name = $tmp_c_code[0];
        // 수행할 함수의 인자
        $tmp_array = explode(",", $tmp_c_code[1]);
       
        if ($func_name == "include_once" || $func_name == "include") {
            ob_start();
            include($tmp_array[0]);
            $c_text = ob_get_contents();
            ob_end_clean();
        } else {
       
        // 수행할 함수의 인자를 담아둘 변수
        $func_args = array();
        for($i=0;$i < count($tmp_array); $i++) {
            // 기본 trim은 여백 등을 없앤다. $charlist = " \t\n\r\0\x0B"
            $tmp_args = trim($tmp_array[$i]);
            // 추가 trim으로 인자를 넘길 때 쓰는 '를 없앤다
            $tmp_args = trim($tmp_args, "'");
            // 추가 trim으로 인자를 넘길 때 쓰는 "를 없앤다
            $func_args[$i] = trim($tmp_args, '"');
        }
        // 새로운 캐쉬값을 만들고
        $c_text = call_user_func_array($func_name, $func_args);
        }
        // 값이 없으면 그냥 return
        if (trim($c_text) == "")
            return;
        // redis의 cache 값을 업데이트
        $redis->setex($c_name, $seconds, $c_text);
        // 새로운 캐쉬값을 return (slashes가 없는거를 return 해야합니다)
        return $c_text;
    }
}

- opencode.co.kr -
REDIS 교보문고
REDIS, e-교환권 최대 9천원+간편결제/카드혜택 8만6천원, 바로드림 서비스
지역발전포털 레디스
지역균형발전, 통계정보, 연계협력자원, 지역소식 및 정보 제공 포털사이트
결혼식 하객룩 with LF
최대 56%+첫구매 20%할인! 세련+과하지않은 LF몰 블랙미니원피스 제안
파워링크 AD   클릭초이스등록


제목Page 1/4
2008-04   13241   불당
2010-04   11705   불당
2016-08   30485   불당
2016-08   3691   불당
2016-08   3786   불당
2016-08   3682   불당
2016-08   30485   불당
2015-10   4943   불당
2014-02   7956   불당
2014-02   8014   불당
2014-02   8045   불당
2013-06   10552   불당
2013-05   12100   불당
2013-05   11478   불당
2013-01   13630   불당
2011-12   15809   불당
2011-12   12107   불당
2011-09   13220   불당
2011-09   11763   불당
2011-06   11860   불당
2011-01   11327   불당
2011-01   14000   불당
2011-01   14595   불당