mysql - 중복된 값을 찾아내기

불당   
   조회 2214  

SELECT vi_id, COUNT(*) c FROM g4_visit GROUP BY name HAVING c > 1;


http://stackoverflow.com/questions/688549/finding-duplicate-values-in-mysql

- opencode.co.kr -
아마존 AWS 1년 무료체험
쉽고 비용 효율적인 AWS 완전 관리형 DB, 지금 프리티어 1년 무료 체험하세요
제이에스페이지
PHP 웹프로그램 웹표준 퍼블리싱 PHP MySql HTML CSS jQuery
올인원패키지 l 그로스해킹
어디에도 없는 그로스해킹 강의! 이 강의 하나면 완전 정복 250개 강의 평생수강
파워링크 AD   클릭초이스등록


제목Page 1/9
     
2016-05   29316   불당
2015-11   49037   불당
2016-08   30487   불당
2014-06   115556   불당
2015-05   82013   불당
2012-10   9668   불당
2016-08   3108   불당
2016-08   2285   불당
2016-08   2215   불당
2016-08   3149   불당
2016-08   3343   불당
2016-08   1805   불당
2016-08   2000   불당
2015-10   3218   불당
2015-10   2990   불당
2015-09   4265   불당
2015-09   2826   불당
2015-09   3229   불당
2015-09   3103   불당
2015-09   4121   불당
2015-09   3202   불당
2015-09   2947   불당
2015-09   3163   불당
2015-09   2623   불당
2015-09   2799   불당
2014-06   5098   불당