redis - 2.8.0 release

불당   
   조회 5599  

 
충분한 베타를 했다고 생각하지만, 그래도 2.8.2부터 쓰는 것이 좋을 것 같습니다.
cluster 버젼은 3Q에 나온다고 했는데 아직도 감감 무소식이네요.
이제 조만간 베타 들어가겠죠?
- opencode.co.kr -
REDIS 교보문고
REDIS, e-교환권 최대 9천원+간편결제/카드혜택 8만6천원, 바로드림 서비스
지역발전포털 레디스
지역균형발전, 통계정보, 연계협력자원, 지역소식 및 정보 제공 포털사이트
REDIS 웨일즈소프트
홈페이지, 모바일, 쇼핑몰, 도메인, 호스팅, REDIS 문의 환영.
파워링크 AD   클릭초이스등록


제목Page 1/2
     
2015-10   70543   불당
2016-08   32248   불당
2015-09   69138   불당
2016-06   29060   불당
06-02   9656   불당
05-29   414   불당
2017-12   683   불당
2016-04   2458   불당
2015-09   3150   불당
2015-04   4732   불당
2014-04   10601   불당
2014-03   5542   불당
2014-03   4219   불당
2014-03   5553   불당
2014-02   5337   불당
2013-11   5600   불당
2013-06   7871   불당
2013-06   8086   불당
2013-06   8174   불당
2013-06   7736   불당
2013-05   8240   불당
2013-04   8057   불당
2013-04   10421   불당
2013-04   8865   불당
2013-05   9640   불당