nginx - .htaccess가 적용안됨

불당   
   조회 6326   추천 0     비추천 0    

하하하... -..-...

OpenCode 사이트가 어쩐지 뭔가 이상하더라니.

단축주소가 안먹히고, 오류가 나오는게 nginx의 특성 때문.

보안은 강해지고 늙은 개발자는 힘들고.


- opencode.co.kr -


제목Page 1/57
     
2016-07   83299   불당
2011-12   223449   불당
2016-08   69035   불당
2014-06   156737   불당
2016-06   57437   불당
2016-05   60461   불당
2016-03   12821   불당
2019-05   6284   불당
2019-02   8617   불당
2019-02   6425   불당
2019-02   6210   불당
2019-02   7298   불당
2019-02   6327   불당
2019-02   6558   불당
2019-02   6084   불당
2019-02   6463   불당
2019-02   6056   불당
2019-02   6955   불당
2019-02   6234   불당
2019-01   6251   돼지코구뇽
2018-10   5055   불당
2018-10   4829   불당
2018-10   4846   불당
2018-10   4772   불당
2018-10   4846   불당
2018-10   4761   불당
2018-10   4796   불당
2018-10   4615   불당
2018-10   4707   불당
2018-10   4736   불당
2018-10   5254   불당